avtorska pogodba

Avtorska pogodba: Kaj morate vedeti o zaščiti svojih avtorskih pravic

Avtorska pogodba je pogodba, s lahko katero posameznik izvaja različno avtorsko delo, v določenih primerih pa je primerna podjemna pogodba. Avtorsko pogodbo ureja civilno pravo, ki določa pisni sporazum o izvedenem delu, plačilu za delo ter rokih. Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah opredeljuje vsa dela, ki so opredeljena kot avtorska. Gre za dela individualne in intelektualne narave z različnih področjih, kot so umetnost, književnost, znanost in podobno. Kaj vse sodi med avtorska dela? Med avtorska dela štejemo različne vrste govorov, predavanj, ustnih del, pisanih del (članke, knjige, priročnike …), glasbena dela, gledališke in lutkovne predstave, fotografije, koreografije, slike, risbe in druga likovna dela, arhitekturna dela, načrte, skice, znanstvena dela in podobno. Prav tako se med avtorska dela štejejo tudi razne predstavitve, ki imajo znanstveno ali izobraževalno naravo. Kdo sklene avtorsko pogodbo? Avtorska pogodba je sklenjena s strani naročnika in avtorja. Naročnik je lahko tako pravna kot tudi fizična oseba. Na drugi strani je avtor fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo, ki je predmet avtorske pogodbe. Avtorsko pogodbo lahko kot avtor sklene oseba, ki je v rednem delovnem razmerju, lastnik gospodarske družbe oziroma pravne osebe, samostojni podjetnik ali nekdo, ki delo opravlja na podlagi podjemne pogodbe. Avtor je lahko tudi študent (izredni ali redni). Avtorska pogodba je sklenjena med naročnikom in avtorjem. Naročnik lahko predstavlja tako pravno kot fizično osebo. Na drugi strani je avtor fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo, ki je predmet avtorske pogodbe. Kot avtor lahko avtorsko pogodbo sklene oseba, ki je v rednem delovnem razmerju, lastnik gospodarske družbe ali pravne osebe, samostojni podjetnik ali oseba, ki delo opravlja na podlagi podjemne pogodbe. Avtor lahko vključuje tudi študente (izredne ali redne). Sestavine avtorske pogodbe so precej podobne sestavinam podjemne pogodbe. Bistvena razlika med njima je predmet pogodbe. Podatkov o avtorski pogodbi ni treba sporočati Zavodu RS za zaposlovanje. Ali je pri avtorski pogodbi treba plačati davek? Ker je prihodek iz naslova avtorske pogodbe dohodek posameznika, je ta dohodek obdavčen kot dohodnina. Višina plačanega davka pri avtorski pogodbi je odvisna od tega, ali je lastnik dela že pokojninsko in invalidsko zavarovan. Plačilo davka oziroma dohodnine se odmeri na podlagi davčne osnove. Davčna stopnja znaša 25 %, davčna osnova pa predstavlja zasluženi dohodek. Vanjo je vključeno tudi povračilo stroškov, dohodek pa je zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % in prispevkov za socialno varnost. Te prispevke mora plačati avtor dela. Od dohodka je treba plačati tudi prispevke za socialno varnost, in sicer ti za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni znašajo 0,53 % od dohodka za opravljeno avtorsko delo. Avtor mora plačati tudi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % od dohodka. Posebni primeri zavarovanja terjajo plačilo avtorja po stopnji 8,85 %, če avtor ni zavarovanec. Katere so glavne razlike med avtorsko in podjemno pogodbo? Podjemna pogodba je opredeljena in definirana v Obligacijskem zakoniku. V njem piše, da se s podjemno pogodbo podjemnik zavezuje, da bo opravil določen posel za naročnika. V grobem so ti posli vezani na razna popravila, telesna ali umska dela in drugo. Naročnik se zaveže, da bo podjemniku za opravljeno delo tudi plačal. Podjemna pogodba je precej širok pojem, največkrat pa se uporablja za razna obrtniška dela, varstvo otrok, popravila … Na drugi strani je avtorska pogodba opredeljena v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah RS. Z njo se naročnik zaveže, da bo avtorju plačal honorar za izvedbo avtorskega dela. Predmet avtorske pogodbe je avtorsko delo z različnih področij, kot so književnost, znanost, umetnost in podobno. Ali je možno avtorsko pogodbo izpodbijati? Izpodbojnost avtorske pogodbe je možna v primeru, ko obstajajo pogoji za zaposlitev avtorja, ampak naročnik ne želi skleniti delovnega razmerja iz subjektivnih razlogov. Delavec oziroma avtor lahko v tem primeru vloži tožbo za ugotovitev delovnega razmerja in zahteva, da se ga redno zaposli. Naročnikom svetujemo, da se dobro pozanimajo, ali je sklenitev avtorske pogodbe smiselna, saj obstajajo visoke kazni in sankcije za kršitev zakona. Na kakšen način se oblikuje avtorska pogodba? Zakon definira le bistvene elemente avtorske pogodbe in ne celotne pogodbe z vsemi podrobnostmi. Podrobnosti so stvar dogovora med naročnikom in avtorjem in jih lahko prilagajata skladno s svojimi preferencami in željami. Pomembno je, da se na vrh napišejo podatki avtorja in naročnika. Smiselno je, da se v prvem členu avtorske pogodbe napiše, da se stranki zavezujeta, da je vsebina pogodbe avtorsko delo in da obstajajo elementi, ki pričajo o avtorstvu in naravi dela. V naslednjem koraku mora avtorska pogodba vsebovati dogovor glede prenosa avtorskih pravic in tega, za kakšen prenos gre. Poleg tega morata stranki opredeliti tudi vsebino in obseg avtorskega dela. Poleg omenjenega mora avtorska pogodba vsebovati tudi časovni okvir, znotraj katerega bo delo ustvarjeno. Avtorska pogodba mora vsebovati tudi člen o prenosu avtorskih pravic in tega, za kakšen prenos gre. Z avtorsko pogodbo se naročnik avtorskega dela zaveže, da bo dopustil uporabo podatkov, potrebnih za realizacijo avtorske pogodbe. Avtor se na drugi strani zaveže, da bo ravnal skladno s pravili in določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Seveda morata avtor in naročnik obvezno določiti tudi honorar za avtorsko delo, razen če gre za neizplačno delo. Poleg tega je smiselno, da določita način in rok plačila zaradi morebitnih kasnejših nevšečnosti. Na ta način se kasneje obračuna tudi davek na avtorsko delo, ki je v praksi dohodnina. Za interpretacijo avtorske pogodbe se uporabljajo členi in določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah RS, ta člen pa je smiselno vključiti v samo avtorsko pogodbo. Stranki se lahko vnaprej v pogodbi dogovorita, da bosta morebitne spore v prihodnosti reševali na miren ali sodni način ter katero sodišče bo reševalo nastali spor.

Avtorska pogodba: Kaj morate vedeti o zaščiti svojih avtorskih pravic Read More »